Gebruiksvoorwaarden:
1. Aansprakelijkheid

De firma Hettich Holding GmbH & Co. oHG (hierna 'Hettich' genoemd) stelt 'Hettich Plan' voorhet gebruik gratis ter beschikking.

De inhoud en services van "Hettich Plan" zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en worden doorlopend geactualiseerd met het oog op de continue verdere ontwikkeling van de producten van Hettich. Hettich stelt zich desondanks niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door "Hettich Plan" beschikbaar gestelde informatie, zoals bijv. tekeningen, gesuggereerde oplossingen, stukslijsten en productinformatie. De door "Hettich Plan" beschikbaar gestelde informatie moet als vrijblijvend worden beschouwd.

Voor schades die resulteren uit het gebruik van de door "Hettich Plan" beschikbaar gestelde informatie resp. uit het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, stelt Hettich zich alleen aansprakelijk voor zover deze schade te herleiden is tot een geval van grove nalatigheid of opzet door de fa. Hettich, haar wettelijke vertegenwoordigers of door haar ingehuurde of ingeschakelde derden. Aanspraken volgens de productaansprakelijkheidswetgeving blijven hierdoor onverlet.

De toetsing van de geschiktheid en deugdelijkheid van de geconfigureerde meubels en hun componenten voor het beoogde gebruiksdoel is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker van "Hettich Plan". Voor de normconforme configuratie van meubels, vooral voor de naleving van de veiligheidseisen, is alleen de gebruiker verantwoordelijk.

2. Auteursrechten en andere beschermde eigendomsrechten

De programma's, gegevens en foto's in 'Hettich Plan' werden ten voordele van Hettich of derden juridisch, met name auteursrechtelijk, beschermd. De programma's, gegevens en foto's mogen alleen voor doelmatig gebruik van 'Hettich Plan' gratis worden gebruikt. Zonder de schriftelijke toestemming van Hettich mogen zij in generlei vorm vermenigvuldigd, doorgegeven, gewijzigd, publiekelijk toegankelijk gemaakt of anders gebruikt worden. Zonder toestemming van Hettich is het met name verboden om de inhoud van 'Hettich Plan' volledig of gedeeltelijk op te nemen in andere internetpagina's.