InnoTech Atira:为您设计的抽屉增添更多个性。

永远灵活百变。始终物超所值。时刻独特出众。始终功能多样。InnoTech Atira 令抽屉超凡脱俗。

使用装饰条、内抽面板和 DesignSide 易捷换加高侧板探索差异化解决方案。