Условия за ползване:
1. Отговорност

Hettich Holding GmbH & Co. oHG (наричана „Hettich“ в следващия текст) предоставя „Hettich Plan“ за безплатно ползване.

Съдържанието и услугите на „Hettich Plan“ бяха подготвени с най-голямо старание и се актуализират постоянно поради непрекъснатото развитие на продуктите на Hettich. Въпреки това Hettich не може да поеме гаранция за правилността, изчерпателността и актуалността на информацията, предоставена от „Hettich Plan“, като най-вече чертежи, предложени решения, списъци с елементи и данни за продукти. Информацията, предоставена от „Hettich Plan“, трябва да се приема като необвързваща.

За щети, причинени от използването на предоставената от „Hettich Plan“ информация съответно от използването на грешна или непълна информация, Hettich е отговорна само, ако щетите се дължат на груба небрежност или умисъл от страна на Hettich, нейните помощници или законни представители. Претенции по Закона за продуктова отговорност остават незасегнати от тези условия.

Проверката за пригодеността и годността на конфигурираната мебел и нейните компоненти за предвиденото използване е задължение само на потребителя на „Hettich Plan“. За спазването на нормите и най-вече на изискванията за безопасност отговорността е само на потребителя.

2. Авторски и други защитени права

Съдържащите се в „Hettich Plan“ програми, данни и картини са защитени и особено защитени с авторски права в полза на Hettich или на трети страни. Програмите, данните и картините са свободно използваеми само за употреба по предназначение в „Hettich Plan“. За всичко останало не могат без писменото разрешение на Hettich в каквато и да е форма да бъдат размножавани, предавани, променяни, правени публично достъпни или по друг начин използвани. Особено е забранено, без съгласието на Hettich съдържанието на „Hettich Plan“ да бъде изцяло или частично интегрирано в други интернет-страници.