Warunki użytkowania:
1. Odpowiedzialność

Hettich Holding GmbH & Co. oHG (zwany dalej „Hettich“) udostępnia „Hettich Plan“ do nieodpłatnego użytkowania.

Treści i usługi "Hettich Plan" zostały przygotowane z najwyższą starannością i są na bieżąco aktualizowane w związku z ciągłym rozwojem produktów Hettich. Niemniej jednak, Hettich nie może zagwarantować prawidłowości, kompletności i aktualności informacji dostarczonych przez "Hettich Plan", w szczególności rysunków, proponowanych rozwiązań, list formatek i informacji o produkcie. Informacje udostępniane przez "Hettich Plan" nie należy uważać za wiążące.

Za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji dostarczonych przez "Hettich Plan" lub wykorzystanie błędnych lub niepełnych informacji, Hettich ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, jeśli są one wynikiem rażącego zaniedbania lub złych intencji Hettich, jego przedstawicieli oraz przedstawicieli prawnych. Roszczenia z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

Badanie trafności i przydatności skonfigurowanego mebla i jego komponentów pod względem przewidywanego zastosowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku "Hettich Plan". Odpowiedzialność za dostosowanie standardów mebla, w szczególności pod względem niezbędnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

2. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Programy, dane i obrazy zawarte w "Hettich Plan" chronione są prawem, w szczególności prawami autorskimi Hettich lub lub osób trzecich. Programy, dane i obrazy można wykorzystywać tylko wyłącznie w powiązaniu z prawidłowym korzystaniem z "Hettich Plan". W pozostałych przypadkach zabrania się w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Hettich, kopiowania, przekazywania, zmieniania, publikowania lub wykorzystywania w inny sposób. W szczególności zabronione jest bez zgody Hettich umieszczanie "Hettich Planu" w całości lub częściowo na innych stronach internetowych.